ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ

17x24 εκ., 528 σελ. έκδοση: Μάιος 2018

Σήμερα ἀκόμη προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε ποιὸς ἦταν αὐτὸς ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας καὶ ποιὸ ἦταν τὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτιστικὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο δημιούργησε τὸν πολιτισμό του. Πιστεύω ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔπλασαν μόνοι τους οἱ Ἕλληνες καὶ γι’ αὐτὸ εἶχαν οἱ ἴδιοι συνείδηση ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ποὺ πῆραν ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία τους μὲ ἄλλους λαοὺς στὰ ταξίδια καὶ τὸ βελτίωσαν καὶ ὅτι ὁ πολιτισμός τους εἶναι ἡ συνισταμένη τῶν ἀνταποκρίσεων τῶν ἀνθρώπων στὶς προκλήσεις τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἑπομένως δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν προκατάληψη ὁποιασδήποτε γενετικῆς ἀνωτερότητας τοῦ δημιουργοῦ λαοῦ. Στὸ φιλολογικὸ αὐτὸ βιβλιαράκι θεώρησα σκόπιμο νὰ προτάξω ὁρισμένα κεφάλαια γιὰ τὸ ποιοὶ περίπου ἦταν οἱἝλληνες, γιὰ τὸν πρῶτο τους μυκηναϊκὸ πολιτισμό, γιὰ τοὺς λεγόμενους Σκοτεινοὺς Αἰῶνες, γιὰ τὸ ἐμπόριο καὶ τὸν ἀποικισμό, γιὰ τὴν παραλαβὴ τοῦ ἀλφαβήτου ἀπὸ τοὺς Φοίνικες, γιὰ τὴν ὁμηρικὴ κοινωνία, γιὰ τὴ δημιουργία τῆς πόλης καὶ γιὰ τὴν κοινωνικὴ κρίση ποὺ ἀκολούθησε, γιὰ νὰ σχηματίσουμε μιὰ ἀμυδρὰ ἔστω ἰδέα τοῦ πῶς πολλοὶ Ἕλληνες ἀναγνώριζαν καὶ ἐπιδοκίμαζαν τὶς δυναμικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ὁδήγησαν στὸν κλασικὸ πολιτισμό. Ἐλπίζω ὅτι ἔτσι θὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς στηρίχθηκε στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα καὶ τὶς ἀποικίες ὅπου ζοῦσαν οἱ Ἕλληνες καθὼς καὶ στὴν ἐπικοινωνία τους μὲ ἄλλους λαοὺς καὶ ἄλλες χῶρες μέσω κυρίως τοῦ ἐμπορίου. Τὰ σύντομα αὐτὰ κεφάλαια, τῶν ὁποίων ἡ ὕλη ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιὰ τὴν παρουσίαση τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα τῆς ποίησης τῆς Ἀρχαϊκῆς Ἐποχῆς ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει, ἀποδείχθηκαν κοπιώδη καὶ χρονοβόρα, γιατὶ ἅπτονται ποικίλων θεμάτων τὰ ὁποῖα ἢ εἶναι ἄλυτα ἢ οἱ γνῶμες γι’ αὐτὰ διίστανται πολλαπλῶς καὶ ἦταν τὰ περισσότερα ξένα πρὸς τὰ κύρια ἐνδιαφέροντά μου.

Πίσω στα βιβλία